Privaatsuspoliitika

Mõisted

Kasutaja – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab vininfo.ee veebilehte.

Teenused – kõik VINinfo.ee veebilehe vahendusel Kasutajatele pakutavad teenused.

Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta;

Isikuandmed

VINinfo.ee töötleb Kasutaja Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

- Teenuste pakkumiseks ning Kasutajaga Teenustega seoses kontakteerumiseks.

- Kasutaja abistamiseks ja nõustamiseks, kui Kasutaja on esitanud VINinfo.ee vastava päringu. Sellisel juhul sõltub töötlemise õiguslik alus päringu eesmärgist, aga on üldjuhul vajalik Kasutaja tellitud Teenuse osutamiseks või VINinfo.ee seadusjärgse kohustuse täitmiseks (näiteks kui päring on seotud Kasutaja õiguste teostamisega)

- VINinfo.ee seadusjärgsete kohustuste täitmiseks (näiteks on VINinfo.ee kohustus anda pädevatele asutustele nende taotluse alusel teavet, mis võimaldab tuvastada neid Kasutajaid, kes on VINinfo.ee Teenust tellinud, samuti kohustus säilitada raamatupidamisdokumente seaduses sätestatud aja);

Kui Isikuandmete töötlemine põhineb VINinfo.ee õigustatud huvil, on Kasutajal õigus esitada igal ajal sellele vastuväiteid.

VINinfo.ee töötleb Kasutaja isikuandmeid muudel eesmärkidel ainult Kasutaja eelneval nõusolekul.

Isikuandmete kogumine

Teenuse tellimisel küsitakse Kasutaja e-postiaadressi. E-postiaadressile saadetakse ainult Teenusega seotud teateid.

Isikuandmete edastamine teenusepakkujatele (volitatud töötlejatele)

VINinfo.ee kasutab Kasutaja Isikuandmete töötlemisel IT-teenusepakkujaid (volitatud töötlejaid). VINinfo.ee on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses, sõlminud nendega andmetöötluslepingud ning vastutab nende tegevuse eest.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

VINinfo.ee edastab Kasutaja Isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

- järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks VINinfo.ee seadusjärgse kohustuse täitmine;

- õigusnõustajatele ja audiitoritele, kui see on vajalik nende kohustuste täitmiseks VINinfo.ee ees ja tingimusel, et nad hoiavad vastavaid andmeid konfidentsiaalsena. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks VINinfo.ee seadusjärgse kohustuse täitmine või VINinfo.ee õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut rikkunud või muul viisil VINinfo.ee õigusi rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused VINinfo.ee õigustatud huvi üles;

Isikuandmete säilitamine

VINinfo.ee säilitab Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, oma õiguste teostamiseks ja kaitsmiseks või kuni see on nõutud õigusaktide kohaselt.

VINinfo.ee säilitab Kasutaja Isikuandmeid 10 aastat alates viimasest teenuse tellimisest ja küpsiste andmed vastavalt küpsiste poliitikale.

Isikuandmete kaitsmine

VINinfo.ee rakendab vajalikke turvameetmeid, et kaitsta klientide Isikuandmeid.

Andmesubjekti õigused ja kohustused

Ulatuses, millises see on asjakohaste õigusaktide (ennekõike EL isikuandmete üldmääruse III peatüki) kohaselt nõutud ja lubatud, on kasutajal õigus taotleda juurdepääsu enda Isikuandmetele, nõuda Isikuandmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, esitada vastuväide Isikuandmete töötlemisele ning nõuda Isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste teostamiseks peab Kasutaja kontakteeruma lehel Kontakt.

VINinfo.ee on õigus nõuda oma õigusi teostava Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.

VINinfo.ee vastab Kasutaja taotlusele 1 kuu jooksul ning teavitab Kasutajat, kas ja milliseid meetmeid on VINinfo.ee Kasutaja taotluse lahendamiseks rakendanud. Kui taotlus on keeruline või mahukas, võib VINinfo.ee vastamise tähtaega 2 kuu võrra pikendada. Kui VINinfo.ee ei võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse.

Kasutaja võib nõuda Isikuandmete kustutamist ainult siis, kui esineb üks järgnevatest alustest: Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud; Kasutaja võtab tagasi Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus Isikuandmete töötlemiseks; Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete töötlemise suhtes, mis põhineb VINinfo.ee õigustatud huvil ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid; Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult; Isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita VINinfo.ee seadusest tulenevat kohustust.

Kui Kasutaja Isikuandmete töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Eesmärgiga hoida Kasutaja Isikuandmeid ajakohastena, on Kasutajal kohustus teavitada VINinfo.ee oma Isikuandmete muutumisest ning ajakohastada Isikuandmeid oma kasutajakontol.

Juhul, kui Kasutaja õigusi on rikutud, on Kasutajal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

Vastutav töötleja ja tema kontaktandmed

VINinfo.ee kasutamisel on Isikuandmete vastutavaks töötlejaks VIN Solutions OÜ (registrikood: 14071883, asukoht: Turu 2, 51014 Tartu, veebileht: www.vininfo.ee).

Oma õiguste teostamiseks, täiendavate selgituste saamiseks ja VINinfo.ee vastu kaebuse esitamiseks, tuleb Kasutajal pöörduda VINinfo.ee poole kontakti lehelt Kontakt.

Küpsiste kasutamine

Küpsised on väikesed tekstifailid, mida salvestavad veebilehed ja mis on seotud külastatud veebilehega.

Küpsised võivad olla kas sessioonipõhised (võimaldavad ühendada Kasutaja tegevusi ühe ja sama veebilehitseja sirvimissessiooni jooksul ajutiselt, s.o veebilehitseja akna avamisest kuni selle sulgemiseni või kuni 4 tunni möödumiseni pärast viimast lehevaatamist) või püsivad (salvestatakse Kasutaja seadmele püsivalt küpsises määratletud ajaks ning aktiveeritakse iga kord, kui Kasutaja külastab veebilehte, millelt küpsis paigaldati).

Hädavajalike küpsiste paigaldamiseks VINinfo.ee veebileht Kasutajalt nõusolekut ei küsi, kui Kasutaja on avaldanud soovi või andnud nõusoleku sellise Teenuse osutamiseks, mis ilma vastava küpsiseta ei toimi.

VINinfo.ee kasutab ainult Hädavajalikke küpsiseid (strictly necessary/essential cookies) – olulised VINinfo.ee veebilehtedel ringiliikumiseks ja selle võimaluste kasutamiseks. Ilma nende küpsiste paigaldamiseta ei saa Kasutajale tema soovitud teenuseid osutada.

VINinfo.ee kasutab järgmisi Hädavajalikke küpsiseid:

PHPSESSID - Küpsis kehtib veebilehitseja sirvimisseansi jooksul (kuni 4 tunni möödumiseni pärast viimast lehevaatamist). Kui Kasutaja on keelanud küpsiste paigaldamise oma veebilehitseja seadistuste kaudu, siis ei pruugi Teenuseid toimida nende täisfunktsionaalsuses.

CID - Küpsis kehtib 10 aastat. Kui Kasutaja on keelanud küpsiste paigaldamise oma veebilehitseja seadistuste kaudu, siis ei pruugi Teenuseid toimida nende täisfunktsionaalsuses.

Privaatsuspoliitika tingimuste muutmine

VINinfo.ee jätab endale õiguse vajadusel Privaatsuspoliitika tingimusi muuta. Veebilehe külastajaid eraldi Privaatsuspoliitika tingimuste muutumisest ei teavitata. Veebilehe külastajad on kohustatud enne veebilehe kasutamist tutvuma Privaatsuspoliitika tingimustega.

Nõustumine privaatsuspoliitikaga

Kasutades VINinfo.ee veebilehte, nõustute VINinfo.ee Privaatsuspoliitika tingimustega.

Kasutustingimused

Palun lugege Kasutustingimusi lehel: Kasutustingimused.